استخدامی آموزش پررش

همه چیز راجب منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

آزمون استخدامی آموزش و پرورش به طور معول برای سه گروه به صورت مجزا برگزار می‌شود که آموزگار ابتدایی، آموزگار کودکان استثنایی و دبیری در رشته‌های مختلف برای دوره‌های متوسطه اول و دوم را شامل می‌شود.

در ادامه به منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مطابق با آزمون جدید اشاره کرده‌ایم و بهترین کتاب‌ها در حیطه را ارائه داده‌ایم که امکان خریداری آن نیز فراهم می‌باشد.


منابع حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

بر خلاف سال‌های گذشته مواد آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سه بخش عمومی، اختصاصی و تخصصی بخش‌بندی شده است،در ادامه به معرفی هر یک از آن منابع میپردازیم.

با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی آموزگاری و دبیری، منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به شرح زیر است.

مواد منابع
تاریخ و فرهنگ تمدن1. خدمات متقابل ایران و اسالم نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرا
2.مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
3.کتاب توسعه و مبانی و مبانی تمدن  غرب نوشته سید مرتضی آوینی (ویژه آزمون دبیری و هنرآموزی)
تعلیم و تربیت اسلامی۱. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسالمی (بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی – عمومی)
کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته شهید مرتضی مطهری (ویژه آزمون دبیری و هنرآموزی)
معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی1. طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن (بخش اول: ایمان) نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: صهبا
۲. همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سیدعلی خامنهای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامیمعارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی
دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۲. وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی
3. بیانیه گام دوم انقالب اسلامی
توانایی های عمومی و ذهنی————————-

بهترین کتاب‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش (حیطه عمومی)

در این قسمت 4 عنوان برتر حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش پرورش را معرفی نموده‌ایم که با کلیک بر روی صفحه محصول امکان بررسی دقیق و خرید آن کتاب فراهم خواهد بود.


منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 – منابع اختصاصی

همانطور که در بخش نخست ذکر شد، به در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ﺑﻪ ﻫﺮ داوطلب دو دفترچه داده می شود که یکی از دفترچه ها ﺣﺎوی ﺳﻮالات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾکی ﺣﺎوی ﺳﻮالات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ می باشد. منابع استخدامی آموزش و پرورش در حیطه اختصاصی به تفکیک عنوان شغلی به شرح زیر است.

اسناد و قوانین باالدستی آموزش و پرورش1. سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
2. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی – مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی
3. آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400 شورای عالی آموزش و پرورش
روش ها و فنون تدریسبا تاکید بر محورهای:
1. مبانی نظری تدریس و یادگیری
2.مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
3. اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس؛
4. مهارت های خلق موقعیت و فرصت های یادگیری
5. آشنایی با روش های تدریس مبتنی بر شناخت
گرایی و سازنده گرایی با رویکرد تحولی
6. راهبردهای یاددهی و یادگیری
7. مهارت های اساسی مورد نیاز معلم پیش از تدریس، حین
تدریس ؛ پس از تدریس
۸. مدل ها و الگوهای تدریس
روانشناسی تربیتیبرای داوطلبان رشته آموزگار ابتدایی
با تاکید بر محور های:
1. کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
2. کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خالقیت و استعداد در کلاس
3.کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
4. کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
5. شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
5. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
روانشناسی تربیتیبرای داوطلبان رشته آموزگار استثنایی
با تاکید بر محورهای :
1. تعاریف و طبقه بندی دانش آموزان استثنایی
2. شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی
3. شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نابینا (با آسیب های بینایی و شنوایی)
4. شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه
5. شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با اختلال های هیجان رفتاری و اختالالت ارتباطی
6. شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با مشکلات جسمی – حرکتی و چند معلولیتی
7. شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم
8. توان بخشی و مداخله بهنگام در کودکان و دانش آموزان استثنایی
۹. خانواده و مداخله بهنگام در کودکان و دانش آموزان استثنایی
سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی1. با تاکید بر محور تعریف مفاهیم و اصطالحات مرتبط، سنجش مشاهده ای
2. سنجش عملکردی، سنجش عاطفی
3. سنجش رفتاری ، سنجش تکوینی
4. پوشه کار
سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلیبا تاکید بر محور: تعریف مفاهیم و اصطلاخات مرتبط، سنجش مشاهده ای، سنجش عملکردی، سنجش عاطفی، سنجش رفتاری، سنجش تکوینی؛ پوشه کار


بهترین کتاب‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش (حیطه اختصاصی)

میتوانید با کلیک بر روی هر یک از تصاویر به صفحه‌ی خرید همراه با بررسی دقیق محصولات منتقل شوید.


منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402

بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش، منابع تخصصی متناسب با هر یک از عناوین شغلی، عمدتا همان کتب راهنمای معلم می باشد که شما می توایند هر یک از این منابع را برای آزمون های استخدامی آموزگاری، دبیری و. هنرآموزی به صورت مجزا در ادامه مقاله مشاهده نمایید.

منابع تخصصی دبیر فرهنگ و هنر 

محتوای ارزیابی منابع آزمون 
1. درک عمومی هنرکتاب معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم، راهنمای معلم فرهنگ و هنر
2.مبانی هرنهای تجسمیمبانی هنرهای تجسمی (1 و 2)
3. طراحینقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز
4. خلاقیت تصویریهنر و تمدن اسلامی


منابع تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی

7. تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)
8. جغرافیای شهری و روستایی
9. آب و هواشناسی
10. ژئومورفولوژی
 
کتاب معلم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
1. تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)مطالعات اجتماعی
2. جغرافیای شهری و روستاییراهنمای مطالعات اجتماعی
3. آب و هواشناسیراهنمای مطالعات اجتماعی
4. ژئومورفولوژیراهنمای معلم تاریخ 3 / ایران و جهان معاصر
5.مبانی و نظریه های جامعه شناسیجهاد تبیین در اندیشه آیت ا… خامنه ای
6.مفاهیم و حوزه های جامعه شناسیروش نظام مند تحلیل سیاسی آیت ا… خامنه ای
7. روش آموزش مطالعات اجتماعی
8. تاریخ جهان (اروپا – قرون وسطا – رنسانس – قرون جدید)
9. تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)
10. تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین – ایران میانه تا صفوی)
11. تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)

منابع تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی

1) نظم و نثر فارسیراهنمای معلم فارسی 1
2)تاریخ ادبیات و سبک شناسیعلوم و فنون ادبی 1
3) عروض و قافیه و فنون ادبیراهنمای معلم فارسی 2
4) زبان فارسی (املا – نگارش و ویرایش – دستور زبان)راهنمای معلم نگارش 2
راهنمای معلم علوم و فنون ادبی 2
راهنمای معلم فارسی 3
راهنمای معلم نگارش 3
راهنمای معلم علوم فنون ادبی 3
راهنمای معلم فارسی کد 75
فارسی پایه هفتم (سال اول دوره اول متوسطه)
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) پایه هفتم
کتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)
راهنمای معلم فارسی کد 82
کتاب معلم (راهنمای تدریس) فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه
راهنمای معلم آموزش مهرت های نوشتاری (نگارش و انشا)

منابع تخصصی دبیر علوم تجربی – شیمی

1) مبانی آموزش علوم تجربی، طراحی آموزشی در آموزش علوم تجربی، هنر در آموزش علوم تجربی، فیزیک عمومی، زیست شناسی عمومی، زمین شناسی عمومیکتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
2) شیمی فیزیک 1 و 2کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
3) شیمی معدنی 1 و 2کتاب معلم علوم تجربی کد 90
4) شیمی آلی 1 و 2 و 3 و طیف سنجیراهنمای معلم شیمی 1
5) شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهیراهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
راهنمای معلم شیمی 2
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
راهنمای تدریس شیمی 3

منابع تخصصی دبیر علوم تجربی – فیزیک

1) مبانی آموزش علوم تجربی، طراحی آموزشی در آموزش علوم تجربی، هنر در آموزش علوم تجربی، شیمی عمومی، زیست شناسی عمومی، زمین شنای عمومیکتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
2)مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، فشار هیدرو استاتیک، حرکت نوسانی و امواج، نور، حرارت و ترمودینامیک، فیزیک جدیدکتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
راهنمای معلم فیزیک 2 (کد 111375)
کتاب معلم علوم تجربی
راهنمای معلم فیزیک 1
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
راهنمای معلم آزمایشگاه تجربی 2
راهنمای معلم فیزیک 3

منابع تخصصی دبیر علوم تجربی – زیست شناسی

) مبانی آموزش علوم تجربی، طراحی آموزشی در آموزش علوم تجربی، هنر در آموزش علوم تجربی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، زمین شناسی عمومیکتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
2)زیست سلولی و ملکولیکتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
3) بیوشیمیکتاب معلم علوم تجربی
4) ژنتیکراهنمای معلم زیست شناسی 1
5) فیزیولوژی جانوری و گیاهیراهنمای معلم زیست شناسی2
6) میکروبیولوژیراهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
راهنمای معلم انسان و محیط زیست
راهنمای معلم زیست شناسی 3

منابع تخصصی دبیر عربی

قواعد صرف و نحوعربی زبان قرآن 1
2) ترجمه و تعریبراهنمای معلم عربی، زبان قرآن 2 (کد 111369)
3) درک مطلبراهنمای معلم عربی، زبان قرآن 2 (کد 111380)
4) علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)راهنمای معلم عربی، زبان قرآن3 (کد 112369)
5) تاریخ ادبیات و نقد ادبیراهنمای معلم عربی، زبان قرآن3 (112380)
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن پایه هفتم
کتاب ّ معلم عربی پایه هفتم(اول متوسطه اول)
کتاب معلم عربی پایه هشتمراهنمای معلم عربی، زبان قرآن هشتم
کتاب معلم عربی پایه نهم
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن نهم

منابع تخصصی دبیر حکمت و  معارف اسلامی

1) اندیشه اسلامیراهنمای معلم دین و زندگی 1
2) آئین زندگیراهنمای معلم منطق
3) شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقهراهنمای معلم فلسفه 1
4) علوم و تفسیر قرآنراهنمای معلم دین و زندگی 3
5) احکام تفسیرراهنمای معلم فلسفه 2
6) منطقمنشور حکومت علوی آیت ا… خامنه ای
7) فلسفه و کلام اسلامی
8) تاریخ فلسفه

منابع تخصصی دبیر ریاضی

1) مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی- معادلات دیفرانسیل – آمار و احتمال)کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریای و  آمار1
2) مبانی آنالیز ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددیراهنمای معلم ریاضی 1
3) اصول آموزش ریاضی و خلاقیت ریاضیکتاب معلم هندسه 1
4) هندسهراهنمای معلم ریاضی و آمار 2
5) حسابانراهنمای تدریس ریاضی 2
راهنمای معلم هندسه 2
راهنمای معلم حسابان 1
راهنمای معلم آمار و احتمال
راهنمای معلم ریاضیات گسسته
راهنمای معلم ریاضی 3
راهنمای معلم ریاضی و آمار 3
راهنمای معلم هندسه 3
راهنمای معلم حسابان 2
ریاضی پایه هفتم (سال اول دوره اول متوسطه)
کتاب معلم ریاضی نهم دوره اول متوسطه

منابع تخصصی دبیر زبان انگلیسی

1) زبان شناسیراهنمای معلم انگلیسی
2) اصول و تئوری های تدریسراهنمای معلم انگلیسی 3
3) آزمون سازیکتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی (کد: 79)
4) روش تحقیقکتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی  (کد: 85)
کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی  (کد: 91)

منابع تخصصی دبیر کار و فناوری

1) تاسیسات ساختمان (مکانیکی – الکتیریکی)
2) فناور اطلاعات و ارتباطات
3) نقشه کشی عمومی
کار و فناوری پایه هفتم (کد: 717)
4) صنایع دستی (بافت، فلز، چوب)
5) کشاورزی و غذا
آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی پایتون
6) ساخت و تولید (فلز کاری)
7) ساختمان و معماری
دانش فنی پایه رشته های امور دامی / صنایع چوب و مبلمان / الکترونیک/شبکه و نرم افزار رایانه/تاسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو شاخه فنی و حرفه ای پایه دهم

منابع تخصصی دبیر تربیت بدنی 

راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه هفتم، هشتم، نهم دوره اول متوسطهراهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه
یادگیری و کنترل حرکتی شامل مباحث (پردازش ااطلاعات و عملکرد حرکتی – مبانی عملکرد حرکتی انسان – مبانی نظری و سنجش یادگیری حرکتی انسان – سازماندهی تمرین – بازخورد آموزش و مهارت های حرکتیآسیب شناسی ورزشی شامل مباحث (اصول پیشگیری از آسیب در تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی – کمک های اولیه در ورزش – انواع آسیب های رایج در تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی)
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی شامل مباحث (مبانی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، – مقدمات آمار توصیفی – سنجش آمادگی جسمانی – سنجش مهارت های ورزشی – نمرات استانداردمدیریت و طرز اجرای مابقات ورزشی شامل مباحث (برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی – سازماندهی مسابقات و رویدادهای ورزشی – داوطلبی در مسابقات و رویدادهای ورزشی – مدیریت برگگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی – آشنایی با جداول ورزشی)

این مقاله توسط کتاب‌خانه‌ی کتابانه جمع‌اوری شده است،از زمانی که برای خواندن گذاشتیذ متشکریم.

حتما نظر خودتونو برامون گامنت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی سایت